Aktuality

ŠAŠEK A SYN V LONDÝNĚ

28. 11. 2018

Bolek a Vla­di­mír Polív­ko­vi v Lon­dýně s úspě­chem uved­li před­sta­ve­ní Šašek a syn!

Insce­na­ce Šašek a syn repre­zen­to­va­la to nej­lep­ší ze sou­čas­né­ho čes­ké­ho diva­dla v Lon­dýně. V SHAW The­a­t­re Lon­don ji zhlédlo cel­kem 800 divá­ků. Autor­ský pro­jekt Bol­ka Polív­ky, v němž se popr­vé setká­vá na jeviš­ti se synem Vla­di­mí­rem, vybra­lo Čes­ké cen­t­rum. Výjezd diva­dla pomoh­ly finanč­ně zajis­tit Sta­tu­tár­ní měs­to Brno, Jiho­mo­rav­ský kraj a Minis­ter­stvo kul­tu­ry.

Pro lon­dýn­ské pub­li­kum, v němž zased­li pře­váž­ně čeští kra­ja­né, byla ode­hrá­na dvě před­sta­ve­ní ve dnech 16. a 17. lis­to­pa­du. Nečes­kým divá­kům pomoh­ly ang­lic­ké titul­ky. Přes­to­že se fik­tiv­ní pří­běh opí­rá o sku­teč­né posta­vy čes­ké his­to­rie, zásad­ní úpra­vy neby­ly nut­né. Před­sta­ve­ní bylo divá­ky nad­še­ně při­ja­to, vel­ký potlesk vyvr­cho­lil ova­ce­mi ve stoje.

Her­ci Michal Cho­va­nec a Ondřej Klíč, kte­ří jsou part­ne­ry Polív­kům insce­na­ci Šašek a syn v men­ších rolích, si ješ­tě „odsko­či­li“ do lon­dýn­ské Čes­ké ško­ly bez hra­nic. Zdej­ším žákům před­ved­li u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí čes­ké stát­nos­ti klauni­á­du Za čárou.

Všem pod­po­ro­va­te­lům ješ­tě jed­nou vel­mi děkujeme!