Aktuality

AUTOR ONLINE

14. 12. 2020

Milí divá­ci,

na nedě­li 27. pro­sin­ce jsme pro vás při­pra­vi­li jedi­neč­né onli­ne před­sta­ve­ní autor­ské insce­na­ce z pera Pavo­la Seri­še: Autor. Onli­ne stre­am začne v 19 hodin a pobě­ží v Tele­vi­zi NAŽIVO, na You­Tu­be a Face­boo­ku Diva­dla Bol­ka Polív­ky a Pala Seri­še.

Autor je hrou o osu­du jedi­né­ho člo­vě­ka i diva­dlem jed­no­ho her­ce, kte­rý před divá­ky vstu­pu­je víc za sebe než za posta­vu. Diva­del­ní podo­bu této osob­ní zpo­vě­di o úska­lích tvor­by Pavol Seriš při­pra­vil pod režij­ním dohle­dem zná­mé­ho diva­del­ní­ho a fil­mo­vé­ho reži­sé­ra Bře­ti­sla­va Rych­lí­ka. Insce­na­ce před­sta­vu­je pra­cu­jí­cí­ho tvo­ra, kte­rý musí vytvo­řit ori­gi­nál­ní zábav­ný pro­gram, jinak při­jde o všec­ko…

Onli­ne pre­mi­é­ra insce­na­ce Autor je dal­ším poči­nem v nezlom­ném odhod­lá­ní Diva­dla Bol­ka Polív­ky při­ná­šet divá­kům kul­tur­ní zážit­ky, navzdo­ry době plné ome­ze­ní. Na onli­ne před­sta­ve­ní je mož­né zakou­pit vstu­pen­ku v dob­ro­vol­né výši pro­střed­nic­tvím sbír­ky přes plat­for­mu DONIO.

Těší­me se na vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky