Aktuality

22. 6. Jaku­bák Open 2018

20. 6. 2018

TURNAJ VE STOLNÍCH KULIČKÁCH NA JAKUBSKÉM NÁMĚSTÍ!

Legen­dár­ní hap­pe­ning na Jakub­ském náměs­tí před­zna­me­ná­vá konec diva­del­ní sezo­ny. Kro­mě tra­dič­ní­ho tur­na­je v kulič­kách vás čeká také blu­e­so­vá kape­la Band of Hey­sek. Těšit se může­te na dob­ré občer­stve­ní — zmrz­li­nu ze „Zmrzko­la“ čoko­lá­dov­ny Mina­ch a mobil­ní bar restau­ra­ce Jako­by, křest kni­hy „Mies­to“ Mišo Mali­che­ra a Pete­ra Put­ze, stá­nek Ligy vozíč­ká­řů či exte­ri­é­ro­vou insce­na­ci „Fune­brá­ci“. Ta vyprá­ví o neo­by­čej­né ces­tě s nebož­tí­kem, pro něhož nikde není místo.

Pro­gram na Jaku­bá­ku zakon­čí v 19.00 reprí­za Re-kaba­re­tu Re:publika aneb S cen­zu­rou na věč­né časy, kte­rá je věno­va­ná 100. výro­čí vzni­ku Československa.