Aktuality

12. 1. HORSKÁ DRÁHA přeloženo

14. 11. 2018

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Hor­ská drá­ha 12. 1., nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní je přelo­že­no na 6. 2. 2019 od 19.00.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 21. 12. 2018.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo for­mou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za komplikace.
Diva­dlo Bol­ka Polívky